Klub B

Název projektu:

Sociálně integrační aktivity v sociálně vyloučených komunitách na území Městské části Praha 14

Popis projektu:

Hlavním záměrem projektu je rozšíření a zkvalitnění nabídky volnočasových aktivit provozovaných v klubu. Činnost bude zintenzivněna a obsah bude zaměřen více na ovlivňování sociálních kompetencí dětí a mládeže. Obsahem klubu budou tvořit psychosociální hry zaměřené na získání pozitivních hodnot a postojů, rozvoj finanční gramotnosti apod. Nedílnou součástí aktivit Klubu bude doučování.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku od 6 do 18 let žijící v sociálně vyloučených lokalitách. Jedná se o děti a mládež, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci, často vyrůstají v nedostatečně podnětném rodinném prostředí, zažívají obtížné životní události, dostávají se do konfliktu se společností, jsou ohroženi řadou rizikových faktorů a dávají přednost pasivnímu trávení volného času. Projekt je určen pro cca 30 dětí.

Časový harmonogram:

Klub B bude otevřen 3 x týdně v odpoledních hodinách (3 hodiny)

Provoz klubu od května do prosince 2013 (provoz i v průběhu letních prázdnin)

Informace o činnosti a provozu Klubu budou zpracovány v první polovině května, proběhne distribuce letáků. 

Plánované aktivity:

Doučování: individuálně, dle potřeb klientů.

  • Plánovaná frekvence: individuálně, během všech provozních dnů klubu.

Výtvarná činnost: nabídka různých výtvarných technik, dále např. výroba šperků z korálků, drátkování, zhotovení svíček, batikování apod.

  • Plánovaná frekvence: 1 x týdně.

Sportovní aktivity: sportovní hry, turnaje.

  • Plánovaná frekvence: 1 x týdně.

Hudební aktivity: vybavení - kytara, sada bubnů 

  • Plánovaná frekvence: 1 x týdně.

Mimoklubové aktivity - výlety: zprostředkování kontaktu s širším sociálním prostředím, mají vzdělávací a výchovný kontext, pozitivní vliv na schopnost klientů dodržovat běžné společenské normy a pravidla chování. 

  • Plánovaná frekvence: 1 x za měsíc, celkem 8 výletů.

Vzdělávací programy: programy, které budou zaměřené především na prevenci rizikového chování klientů, zvyšování jejich informovanosti v různých oblastech.

  • Plánovaná frekvence: 1 x za měsíc, celkem 8 vzdělávacích programů.

Další plánované aktivity: ruční práce, stolní hry

Personální zajištění:

Pracovní tým je složen ze 3 pracovníků:

Koordinátor sociálně integračních aktivit, vedoucí týmu: Iveta Millerová 

Asistent sociálně integračních aktivit: ing. Marcela Martinézová, Marta Balážová DiS.

Kontakt:  tel.: 724 271 823, email: chanov@centrum.cz

Finanční zajištění:

Ministerstvo vnitra ČR: 220 000,- Kč

Městská část Prahy 14: 34 000,- Kč

Celkové náklady projektu: 254 000,- Kč