Projekt "Sociální a komunitní práce v sociálně vyloučené lokalitě Chánov"

Realizátor projektu

Komunitní centrum Chánov

26542943

Operační program

Lidské zdroje a zaměstnanost

Prioritní osa

3 Sociální integrace a rovné příležitosti

Oblast podpory

3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit

Název projektu

Sociální a komunitní práce v sociálně vyloučené lokalitě Chánov

Místo realizace projektu

Zlatnická 206, 434 01 MOST

Zahájení projektu

1. 3. 2011

Ukončení projektu:

28. 2. 2014

Popis projektu
Projekt a jeho aktivity reflektují na stávající situaci v sociálně vyloučené romské lokalitě Chánov v oblasti zaměstnatelnosti tamějších obyvatel. Nízká vzdělanost, chybějící pracovní návyky, nízké sebevědomí a nedostatek pracovních příležitostí, to jsou jen některé z bariér limitujících zdejší romskou menšinu k vyšší uplatnitelnosti na trhu práce. Dlouhodobá nezaměstnanost je jen logickým vyústěním. Projekt Komunitního centra Chánov si klade za cíl tuto situaci změnit, a to za použití následujících nástrojů: 

  1. veřejná služba,
  2. vzdělávací aktivity,
  3. odborná podpora při hledání dalšího pracovního uplatnění mimo veřejnou službu.

Celková kvalita projektu a možnost zpětné vazby je zajištěna odbornou supervizí.

Zmíněné aktivity jsou konkrétními nástroji, které povedou ke změně role a pozice jedince v komunitě. Díky komplexnosti projektu, kdy jedna aktivita navazuje na druhou, a tím získávají na účinnosti, je s každým klientem pracováno intenzivně (přístup je individuální). Cílová skupina získá díky účasti v projektu potřebné pracovní návyky, sebevědomí při kontaktu s úřady a zaměstnavateli, změní životní filosofii myšlení, bude aktivně přistupovat k vyhledávání informací.

V tomto ohledu lze říci, že zařazení klienta do výkonu veřejné služby je pro něj jakési zaměstnání na zkoušku, jehož smyslem je získat vymezené kompetence a následně i uplatnění na pracovním trhu. V návaznosti na realizaci tohoto projektu se předpokládá úzká spolupráce s Úřadem práce města Mostu v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti a Statutárního města Most.     

Cíle projektu :
Projekt je zaměřen na budoucí pracovní uplatnění osob žijících v sociálně vyloučené romské lokalitě Chánov, a to prostřednictvím výkonu veřejné služby, poskytováním odborného poradenství pro získání zaměstnání mimo veřejnou službu a nabídkou vzdělávacích aktivit.

Hlavní cíle projektu lze identifikovat následovně:

  1. aktivizace cílové skupiny směrem k jejímu uplatnění na trhu práce, tj. podnícení jejího zájmu o vzdělávání, zvýšení kvalifikace, sociálních kompetencí;
  2. zvýšení míry zaměstnatelnosti sociálně vyloučených Romů žijících v Chánově prostřednictvím synergického působení sociálních a podpůrných služeb (jinými slovy zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce);
  3. zvýšení úspěšnosti romské mládeže při přípravě na profesní kariéru.

Cílové skupiny:
Do cílové skupiny byly zahrnuty osoby se základním, v několika případech i s nedokončeným vzděláním. Ženy a muži budou zapojeni do klíčové aktivity Veřejná služba, spolu s cílovou skupinou mládež ve věku 15 – 26 let budou absolvovat Motivační kurz, a kurz Komunikačních dovedností. Mládež je do této aktivity začleněna s ohledem na skutečnost, že se jedná o skupinu osob ucházející se často poprvé o zaměstnání, tímto si osvojí zásady sebeprezentace, písemné komunikace, zvládnou napsat životopis a odstraní bariéry v komunikaci. Pro všechny bez výjimky je určena aktivita personální poradenství a terénní práce.

Účastníci/ce projektu: osoby z romské komunity
Cílová skupina projektu, která je tvořena příslušníky sociálně vyloučené lokality sídliště Chánov, čítá celkem 78 osob v následujícím rozdělení:

Ženy ve věku 20 – 54 let (již ve věku 20 let jsou zde matky, v tomto ohledu bylo stanoveno věkové rozmezí této cílové skupiny) 
Celkový počet = 40

Muži ve věku 30 – 45 let
Celkový počet = 8

Mládež ve věku 15 – 26 let (v projektu se žadatel drží kategorie, jejíž věkové rozpětí je stanoveno Ministerstvem práce a sociálních věcí) 
Celkový počet = 30

NáhledPřílohaVelikost
Publicita projektu (ppt)4.1 MB